+ معلم مؤثر برای یادگیری مؤثر

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

عنوان مقاله:

معلم مؤثر برای یادگیری مؤثر

 

تهیه و تنظیم :

احمد طاهونی گیوی

 

مردادماه 1388

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

              عنوان                                                                                                                                                    صفحه

1-                اهداف 3

2-                چکیده 4                                                             

3-                مقدمه 5

4-                تعریف مفاهیم 6

5-                چگونه معلمی موثر تربیت کنیم       7

6-                  ویژگیهای مشترک معلمان موثر کدامند           8-7

7-                 ویژگیهای شاخص معلمان موثرکدامند 8

8-                  دوست دارید چگونه معلمی داشته باشید؟       9

9-                دست خدا9-10

10-                دوست دارید با چه سبک به شما یاد بدهند 10

11-             معلم موثر کیست 11-10

12-            یک معلم موثر چگونه به پیشرفت و توان بالقوه دانش آموزان نظارت می کند. 11                          

13-            یک معلم  و مربی خوب و موثر چگونه شاگردانش رابه تفکر و تحلیل عملکردشان تشویق می کند.11

14-            هدف از سوال پرسیدن معلمان مؤثر از فراگیران12               

15-              فنون صحیح سوال پرسیدن معلمان موثر12

16-            آشنایی معلمان موثر با اصول حاکم بر یادگیری 13

17-            مراحلی که باید در تدریس مؤثر رعایت شود. 14

18-            نتیجه  15

19-            پیشنهادات 16

20-            منابع و مأخذ17

 

 

 

اهداف:

1-               آموزش برای یادگیری و کاربردی و عمل کردن صورت گیرد.

2-               آموزش برای بهتر زیستن و همزیستی با رفتار مطلوب صورت گیرد.

3-               آموزش با هدف استقلال علمی و سیاسی و اقتصادی کشور

4-               تغییر رویکرد حافظه پروری به ایجاد قدرت استدلال و تحلیل و استنتاج و عملکرد

5-               تربیت شهروندان کامل

 

 

 چکیده:

سپاس بی منتهی مخصوص خدایی است که همه چیز از اوست و هیچ  حول و قوه ای جز به اراده او صورت نپذیرد.

      دلی کز معرفت نور ضیا دید                                                      به هر چیزی که دید اول خدا دید

ما رایت شیا الا و لقد رایت الله قبله و معه و بعده

(هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه خدا را پیش از آن و با آن و بعد از آن دیده ام)

برای اینکه تدریسی موثر باشد معلم مؤثری می طلبد و معلم موثر باید با برنامه ریزی موثر و سازمان یافته کلان تربیت شود تااهداف آموزش و پرورش کشورمان محقق یابد نظام آموزش و پرورش و خانواده با همکاری یکدیگر باید در امر آموزش هم دست ها و هم مغزها را بکار گیرند و بهترین ها را استخراج کنند منظور همان گنجی است که در درون هر فرد نهفته است  (استعدادهای بالقوه)به بیان دیگرهدف آموزش و پرورش در جهان امروز تربیت شهروندان کامل است یعنی افرادی که هم از مسئولیت ها، حقوق خود آگاه باشند و هم بتوانند آنها را اعمال کرده و در اداره جامعه خودشرکت کنند.نیروهای انسانی باید با برنامه ریزی مناسب به یاد دهنده ها و یاد گیرنده ها تربیت شوند تابقول مقام معظم رهبری افرادی با انرژی و با امید ومبتکر تربیت شود به این نتیجه نخواهند رسید مگر اینکه به یک ضرب المثل عمل کنیم (اگر برای یکسال برنامه می ریزید بذری بپاشید، اگر برنامه ده ساله دارید درختی بنشانید، اگر برنامه شما برای صد سال است مردم را آموزش دهید ، آنگاه که بذری می کارید یک بار محصول برمی دارید وقتی به مردم آموزش می دهید صد بار محصول برداشت خواهید کرد).

معلم موثر اگر به راستی دانا باشد باید توانا نیز باشد انسان های توانمند انسانهایی هستند که توانایی به کارگیری دانایی ها در آن پرورده شده باشدجبران خلیل جبران می گوید:((معلم اگر به راستی دانا و توانا باشد از شما نمی خواهد که به خانه ی دانش او درآیید، شما را به آستانه ذهنتان راهبری می کند)).

معلمان ما زمانی موثر خواهند بود و تدریس موثری خواهند داشت که دانش و مهارت های حرفه ای مورد نیاز را داشته باشند وبتوانند آن مهارت و دانش را به شیوه مطلوب و در زمان و مکان لازم برای رسیدن به اهداف بکار گیرند در این مقاله سعی شده مواردی که برای توانمندسازی معلمان در فرایند تدریس لازم است بیان شود تا به اصل شناخته شده علمی و واقعی (یاد بدهیم-یاد بگیرند-عمل کنند) برسیم.

 

مقدمه

با توجه به اهداف اصلی آموزش و پرورش  تغییرات و تحولات سریع تکنولوژی در عصر کنونی باید دانش آموزان پربار و ماهر تربیت کرد تا پاسخگوی تغییرات سریع عصر کنونی باشند و برای این منظور معلمان باید آشنا به علم و تکنیک جهانی بوده تا بتوانند نیازهای دانش آموزان را برآورده کرده و نیروی موثر و مولدی تربیت نمایند.تا با پیشرفت علم  وتکنولوژی جهانی پیشرفته و استقلال اقتصادی و سیاسی و نظامی خود را حفظ نموده تا کشوری مستقل بسازیم.

در این مورد بازار مربیان و صاحب نظران فرآیند یاددهی و یادگیری گرم می باشد.وهر مسئول می خواهد برای تحقق اهداف فوق راهکارهایی را ارائه نماید.ولی به نظر بنده که 30سال عملا با تدریس سروکار دارم تا زمانی که دانش آموزان خود را فعال و علوم یادگیری راکاربردی نکنیم و مطالب را حفظ نمایند و نمره بگیرند و ماهر به علوم و تکنولوژی نباشند، موفق نخواهیم بود.برای تحقق مهارت دانش آموزان باید سه عامل مهم و فراگیر و مواد آموزشی در فرآیند یادگیری عملا تعامل داشته باشند.و معلم باید خود را آموزگار کودکان بداند ونه آموزگار دروس.

وظیفه معلم عصر کنونی فقط تمام کردن فهرست دروس نیست باید در این فکر باشند که چقدر یاد دادم و چقدر رفتار و عمل مطلوب و علمی و کاربردی در دانش آموزان ایجاد    کردم.معلمی موفق است که در هر لحظه خود را برای   آموزش های  ضمن خدمت و حمایت های پایدار و ارتقای معلومات واطلاعات روز علمی مجهز نماید تا در تعمیق یادگیری موثر باشد.و یادگیرنده، موثر و با انگیزه ای تربیت نماید  در تعلیم و تربیت جدید معلم به عنوان مدیر یادگیری تعریف شده و مدیر موثر کسی است که بتواند داراییها و نیروهای انسانی و فرصت و زمانی که در اختیار دارد ، سازماندهی نماید تا مدیری شایسته وموفق باشد و بتواند فراگیران موثری تربیت کند.

دارائیهای مدیر یاد گیری کلاس و محتوای درسی و نیروی انسانی دانش آموزان و فراگیران می باشد که مدیر موفق می تواند با تعامل مثلث یادگیری( معلم ، محتوای درسی و آموزشی و دانش آموزان) فراگیران موثری تربیت نماید.

 

 

تعریف مفاهیم :

تعریف روش:

 راه و شیوه و طرز انتقال پیام و یا معلومات و مطلب به فراگیران را روش می نامند.

تعریف آموزش:  

   آموزش از نظر دوبوا:

   مرتب و منظم کردن دقیق محیط فراگیران به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر در وضعیتهای مشخص.

تعریف تدریس:

به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که هدفدار است و آگاهانه صورت می گیرد و بگونه اتفاقی و تصادفی انجام نمی شود و اهداف آموزش و پرورشی را دنبال می کند.

تعریف یادگیری:

یادگیری فرایندی است که در آن تغییراتی در اثر تجربه در دانش ، نگرش و رفتار فرد ایجاد می شود.

تعریف یادگیری گروهی و مشارکتی:

دراین روش یادگیری به صورت تعامل بین معلم و فراگیر و مواد درسی صورت می گیرد و هر چه تعامل بین این سه عامل نزدیکتر باشد یادگیری عمیق تر و پایدار و تبدیل به عملکرد و رفتار صحیح و بهتر می شود.

تعریف رسانه های آموزشی:

به کلیه امکانات و روش هایی گفته می شود که قادرند هنگام یاد دادن ، شرایطی فراهم آورند تا یادگیری بهتر، سریع تر و کامل تر و اثر بخش تر انجام گیرد و به کسب اطلاعات ، رفتارها و مهارتهای تازه با درکی عمیق منجر شود.

تعریف تکنولوژی آموزشی(1):

   عبارت است از نظریه و عمل طراحی، تهیه(تولید)، استفاده( کاربرد) ، مدیریت و ارزشیابی فرایندها و منابع یادگیری.

تعریف ارزشیابی :

یافتن یا تعیین ارزش اشیاء ، پدیده ها و فعالیت هاست.

 

1- تعریفی از انجمن تکنولوژی و ارتباطات آمریکا AECT   )  (از کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

  چگونه معلمی موثر تربیت کنیم:

هر سازمانی برای اینکه بتواند پایدار باشد باید برنامه ریزی دقیق در روی امکانات مالی و نیروی انسانی داشته باشد . آموزش و پرورش نیز باید به صورت طولانی مدت نیروهای متخصص و توانمند و حرفه ای و دانا تربیت کند تا بتواند اهداف طولانی مدت خود را محقق نماید . بعضی آموزشها به صورت سازمانی صورت می گیرد . یعنی سازمان یاد دهنده به طور مستمر و مرحله به مرحله توانائیهای افراد را ارتقاء می یابد تا به نتایجی که مد نظر است دست یابند و بدین ترتیب الگوهای جدید تفکر و اندیشه های جمعی و گروهی را گسترش می دهند تا با پیشرفت جهانی تولید علم به علوم جدیدی دست یابند و بتوانند فراگیران با انگیزه ای تربیت نمایند .

آگاهی و توانمندی مدیران ارشد سازمان آموزشی نیز در هدایت اهداف آموزشی سهم بسزائی دارند آنان می توانند نیروهای خود را با الگو برداری از بهترین روشها و در کنفرانسها و شرکت دادن در جلسات و یاد گیری از طریق عمل و استفاده از نرم افزارهای جمعی و یا در کارگاههای عملی و علمی آموزش دهند تا معلمان موثری تربیت شوند . تریبت معلمان موثر موجب تربیت فراگیران موثر و با انگیزه ای خواهد شد که خواهند توانست با پیشرفت علوم جهانی پیشرفت نموده و حتی سرآمد آنها باشند . معلم موثر برای برقراری ارتباط موثر با فراگیران باید ارتباط کلامی سالم داشته باشد و باید برای برقراری این ارتباط کلامی سالم پنج مهارت زیر را آموزش دیده و تمرین و تکرار کند.

1-               تمرین صبوری  و شکیبایی در گوش دادن.

2-               تمرین انتخاب لحظه های مناسب برای بیان احساس خود.

3-               تمرین بکارگیری کلمه ها و جمله های یا ورانه( تشویق کردن طرف مقابل برای بیان احساس خود)

4-               تمرین پرهیز از قضاوت و تصمیم گیری شتاب زده.

5-               تمرین فرود آمدن از مسند و مقام برتر ( دیگران را از خود کمتر ندانیم)

ویژگیهای مشترک معلمان موثر کدامند:

1-               احاطه به موضوع درس.

2-               آمادگی و سازماندهی درس.

3-               روشنی بیان درک.

4-               اشتیاق برای موضوع درس و تدریس.

5-               حساسیت  و دغدغه درباره سطح علمی دانش آموزان و افزایش یادگیری.

6-                حضور داشتن و مفید بودن.

7-               کیفیت امتحانات.

8-               انصاف در ارزیابی کار دانش آموزان و رعایت عدالت در باره همه دانش آموزان.

ویژگیهای شاخص معلمان موثر کدامند.:

1-               شخصیت معلم.

2-               آمادگی برای تدریس.

3-               مدیریت کلاس.

4-               سازماندهی آموزشی.

5-               اجرای آموزشی.

6-                نظارت بر پبشرفت و توان بالقوه فراگیران.

7-               آموزش حرفه ای معلمان.

8-               مهارت کلامی مربیان.

9-               داشتن مدرک حرفه ای.

10-          تجربه تدریس.

11-          معلم با انگیزه

12-          دانائیهای خود را به توانایی تبدیل کند.

13-          حذف رفتارهای آزار دهنده و پرخاشگرانه .

14-          استفاده از بررس تکالیف برای ارزشیابی و رفع اشتباهات یاد گیری .

15-          بیان مطلب جدید در کلاس.

16-           کشف دانش آموزان نابغه و با استعداد در کلاس وهدایت آنان به مراکز آموزشی استعداد های درخشان.

17-          نظر خواهی از فراگیران در اداره کلاس.

 

 

دوست دارید چگونه معلمی داشته باشید:

معلمان امروز دانش آموزان گذشته جامعه می باشند و همه حسرت آن را داشتیم که از ما بپرسند که دوست دارید چگونه معلمی داشته باشید و واقعا اگر نظر ما را می خواستند و طبق نظر ما معلمینی داشتیم چه خوب بود و با چه انگیزه ی بالایی درس می خواندیم نتیجه تحقیقات و مصاحبه ها از دانش آموزان درباره سوال فوق به شرح زیر می باشد:

دوست داشتم معلم مرا دوست داشته باشد-مهربان، خوشرو، دلسوز، سرحال و خوش سیما-بشاش، شاداب، شوخ طبع-توضیحات مرا گوش بدهد و مرا تشویق کند، پرتحرک، گاهی در بیرون از کلاس درس بگوید، از وسایل کمک آموزشی استفاده کند،مرا بشناسد، مرا نگاه کند،گاها از کمک غذایی من بخورد، با من قهر نکند، مرا زودتر ببخشد، به من احترام بگذارد،همدل باشد،راز دار باشد،با انصاف باشد، مرا درک کند، حرفهای دل مرا گوش بدهد، به ناراحتی های من پی ببرد،به من کمک کند،مسخره نکند، بی طرف باشد، خود رای نباشد، لطیفه بگوید ، شوروشوق داشته باشد، انتقاد پذیر باشد،با انگیزه باشد تا مرا با انگیزه تربیت کند، برایم قصه و داستان بگوید، به داستان های ما نیز گوش بدهد، بالاخره با من باشد بی من نباشد و با شادیهایم شاد و با گریه هایم ناراحت باشد. یکی از دانش آموزان حرف آخر و کلام آخر را چنین گفته است: چنان کوچک باشد تا در قلب کوچک من جای بگیرد و مرا در قلب بزرگ خویش جای دهد.

آری دانش آموزان ما چنین انتظاراتی از ما دارند باید خود را این چنین تربیت کنیم تا الحق کلمه زیبای (معلم) بر ما مبارک باشد آری موارد و خواسته های دانش آموزان را یک معلم موثر می تواند در فرصت های مناسب به نفع کلاسی برای رسیدن به اهداف آموزشی بکارگیرد.

دست خدا

زنگ نقاشی است.معلم می گوید((بچه ها نقاشی بکشید))

بچه ها می خندند.سروصدا می کنند و می گویند آخ جون نقاشی!

و می گویند چه بکشیم؟چه چیز را نقاشی کنیم معلم فکر می کند و می گوید:هر چه دوست دارید، هرچه دلتان می خواهد و می گوید:((این همه گل های رنگارنگ این همه گیاهان جورباجور، این چیزهای زیبایی که در اطراف شما هست، این پرنده ها وپروانه ها و... معلم قدم می زند.چشم هایش را روی کاغذ های شاگردانش می سراند.چشمش به نقاشی فرخنده  می افتد.می بیند دستی کشیده است، ظریف، کشیده، زیبا و مشغول رنگ آمیزی آن است،  می پرسد: فرخنده، این چیست که می کشی؟))

فرخنده به چشم های معلم خیره می شود، از نگاهش تمام وجود او را حس می کند.

می گوید:((خانم این دست شماست.مثل دست خدا که همه چیز را به ما می آموزد.همه چیز را به ما یاد می دهد.همه چیز را به ما نشان می دهد.حتی خدارا.))

آری دانش آموزی که دست معلم را به دست خدا تشبیه می کند از ماچه انتظاراتی دارد و وظیفه ما را آنقدر سنگین می کند که باید لحظه، لحظه زندگی خود را در راه پیشرفت و هدایت دانش آموزان بکار گیریم تا بتوانیم خلیفه الله بودن خود را در روی زمین بجای بیاوریم.

دوست دارید با چه سبکی به شما یاد بدهند؟

همه دانش آموزان به یک طریق یاد نمی گیرند بعضی در کار گروه و تیم و بعضی از طریق ایفای نقش، بعضی از طریق نوشتن و شنیدن و بعضی از طریق ضرب المثل وبعضی از طریق داستان گویی و ..... معلم موثر باید دریابد که با دانش آموزی با چه طریقی کار کند.

معلم موثر کیست؟

معلم موثر کسی است که پیچدگی را تشخیص دهد و به روشنی ارتباط برقرار کند و با وجدان خدمت کند و در سازماندهی آموزش و جهت دهی به آن اقدامات زیر را انجام دهد:

1- برای هر روز مدرسه یک طرح درسی بنویسد.

2- دانش آموزان طرح روزانه را بدانند.

3- ارزیابی فراگیران و داده های تشخیصی در دسترس باشد.

4-  نمونه های کار فراگیران در دسترس باشد و آن را بررسی کنند.

5- طرح درسی با بودجه بندی دروس مطابقت داشته باشد.

6- ارزشیابی های معلم ساخته با راهنمای درسی هماهنگی دارد.

7- طرح درس ها با اهداف یاد گیری تهیه شده باشد.

8- استانداردهای وزارتی در کلاس نصب شده باشد.

9- طرح درس های اضطراری در دسترس باشد.

10- از دو بخش تکنولوژی آموزش یعنی نرم افزارها و سخت افزارها به صورت هماهنگ استفاده کنند.

یک معلم موثر چگونه به پیشرفت وتوان بالقوه دانش آموزان نظارت می کند:

1-               به تکالیف نمره می دهد.

2-               پیشرفت دانش آموزان را  مستند می کند.

3-               پیش آزمون می گیرد و نتایج آن را تبدیل به نمودار می کند.

4-               ارتباط اولیا را ثبت می کند.

5-               از طرح های پیشنهادی دانش آموزان و اولیا خانه و مدرسه استفاده می کند و آنها را ثبت می کند.

6-                جلسات تیم ها و جلسات معلم با دانش آموزان را ثبت می کند.

7-               مرتبا ارزشیابی می کند.

8-               از روش های ارزیابی متنوعی استفاده می کند.

9-               خبر نامه کلاسی تهیه می کند.

یک معلم و مربی خوب و موثر چگونه شاگردانش را به تفکر و تحلیل عملکردشان تشویق می کند :

1-               از فراگیران بخواهد تا در مورد آنچه انجام داده اند فکر کنند.

2-               در مورد پیش فرض های خود تعمق کنند.

3-               در مورد راهبردهایی که به کار برده اند فکر کنند.

4-               در مورد علت یک پاسخ یا ابزار یک عمل توضیح دهند.

5-               پاسخ مورد نظر خود را تایید کنند.

6-                میزان اطمینان خود را از پاسخ بیان کنند.

7-               با مربی به بحث بپردازند.

8-               در الگوهای فراگیران خلل وارد کنید تا اشتباهات خود را اصلاح کنند و الگوی خود را تنظیم کنند.

 

 

هدف از سوال پرسیدن معلم موثر(1) از فراگیران

1-               تشویق اندیشیدن درک ایده ها، پدیده ها، روال ها و ارزش ها

2-               کنترل درک، دانش و مهارت های آموخته شده

3-               جلب توجه به کار، ایجاد فرصت برای پرداختن به نکات درسی

4-               مرور، اصلاح، یادآوری و تقویت نکاتی که اخیرا آموخته شده است و یادآوری روال های قبلی

5-               مدیریت و آرام کردن کلاس، جلب توجه به درس و هشدار دادن

6-                درس دادن به کل کلاس از راه پاسخ های دانش آموزان

7-               ایجاد فرصت برابر برای پاسخ گوئی همه کلاس

8-               کمک به دانش آموزان قوی تا بقیه را ترغیب به فعالیت کنند.

9-               فعال کردن دانش آموزان خجالتی

10-          کشف دانش بچه ها پس از پاسخ های مهم، برگرداندن سوال یک دانش آموز به دانش آموز دیگر

11-          فراهم کردن امکانی برای ابراز احساسات، دیدگاه ها و همدردی

12-          برای مشخص کردن و حمایت از اهداف درس

13-          میزان توانایی فراگیر را ارزیابی می کند.

14-          ارزیابی تدریس معلم واصلاح اشتباه معلمان توسط خودشان .

فنون صحیح سوال پرسیدن معلمان موثر(2)

1-                تنظیم زبان و سطح محتوای سوال متناسب با کلاس

2-                پرسش از همه دانش آموزان کلاس

3-                کمک و راهنمایی در زمان لازم

4-                استفاده مثبت از پاسخ های دانش آموزان (حتی پاسخ های غلط)

5-                زمان بندی سوال ها و وقفه بین سوال ها

6-                 رعایت توالی سوال از ساده به مشکل

7-                استفاده موثر از سوال های کتبی

1-      به نظر براون و ادمونسن (1982)                                                               2- نظریه کری1982

آشنایی معلمان موثر با اصول حاکم بر یادگیری

1-               آمادگی و شناخت فراگیر

2-               توجه به تجارب پیشین دانش آموزان

3-               توجه به تجربه های روزمره فراگیران

4-               فعالیت یاد گیرنده (حواس، عواطف) مغز و دست فراگیر را در آموزش بکارگیرد.

5-               توجه به درک رابطه جزیی و کل (اصول توجه به فهم)

6-                توجه به هدفمندی( فراگیران از علت یادگیری و یاددهی آگاه باشند).

7-               توجه به رغبت و انگیزه فراگیران

8-               تمرین و تکرار آگاهانه برای تقویت و تثبیت یادگیری

9-               تشویق و پاداش درونی (فراگیر از یادگیری ارضاء و لذت ببرد ).

10-          توجه به پیش سازمان دهنده ها (دانستنیهای مشترک فراگیران قبل از تدریس).

11-          توجه به خلاقیت

12-           انتقال یادگیری (یاد آوری مطالب از یاد رفته)

13-          توجه به تفاوت های فردی

14-          توجه به تشویق و تنبیه

مراحلی که باید در تدریس موثر رعایت شود

1-    مرحله آمادگی و ایجاد انگیزه:

    داشتن طرح  درس مناسب و آوردن وسایل کمک آموزشی و مقدمه چینی و ارزشیابی تشیصی و ایجاد انگیزه برای ارائه درس جدید

2-  مرحله ارئه درس:

معلم باید فعالیت های خود و فراگیران را طبق طرح درس تعیین  وکنترل کند و از هدفهای کلی به هدفهای جزئی                                          حرکت کند.

    3-ارزشیابی تکوینی(مرحله ای):

     در این مرحله معلم فرآیند یادگیری را کنترل می کند تا بفهمد که به اهداف مورد نظر رسیده یا نه

4-              مرحله جمع بندی و نتیجه گیری و ارزشیابی پایانی:

در این مرحله معلم از تمام اهدف کلی و مورد انتظار ارزشیابی کرده تا متوجه شود که به اهداف کلی رسیده است یا نه

5- تعیین تکلیف و فعالیت مکمل و فوق برنامه و فعالیت خارج از کلاس:

این عمل برای تعمیق یادگیری و تغییر رفتار فراگیر صورت می گیرد.

 

 

نتیجه:

مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که هر قدر علاقه مندی و مطالعات و ارتقائ علمی و تحصیلات معلمان بالاتر رود کار آیی آنها بیشتر خواهدبود هر قدر اطلاعات معلمان در مورد نحوه تدریس بیشتر باشد روشهای تدریس نیز فعال بوده و به هدف های آموزش و پرورش خواهیم رسید و اگر تدریس فعال باشد شوروشوق فراگیران به یادگیری بیشترمی شود. و به جای انباشتن معلومات خلاقیت وتفکر آنان تقویت می شود. و به اهداف آموزشی و یادگیری یعنی آموزش برای عمل کردن و زیستن و همزیستی خواهیم رسید معلمان ما باید از روشهایی که پیشنهاد می شود و یا در مطالعات خودبه آن می رسند استفاده نمایند تا به این روش عادت کنند و نگرش جدیدی در خود ایجاد کنند و باید قبول کنند که بقول دانشمند بزرگ انیشتن که فرموده ((تا همی دانم که نادانم)) و ما باید این داناییها و تواناییها و مهارتها را برای یادگیری هیچ بدانیم و همیشه برای کسب معلومات و دانش و تواناییها و مهارت خود تلاش کنیم و بدانیم که خواستن توانستن است.

             تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن

                                                                               به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 

 

 

پیشنهادات

1-               به مدیران ارشد اجرایی پیشنهاد می شود که معلمان موثری تربیت کنندکه بتوانند دانایی های خو را به توانایی تبدیل کنند واز هزینه کردن در این را ه نهراسند.

2-               به آموزش و پرورش  پیشنهاد می کنم که روش های فعال و کارآمد و موثر به فراموشی سپرده نشود و جلسات توجیهی و کارگاههای آموزشی و جشنواره های برترتدریس و کنفرانس های داخلی و خارجی آموزشی ادامه یابد.

3-               کلاس های ضمن خدمت بدون محدودیت برای تمام معلمان منظور شود.

4-               کارشناسا ن متخصص ومجرب و صاحب نظر از نزدیک نحوه ی تدریس همکاران را ارزیابی نمایند.

5-               در ارزشیابی کارکنان آموزشی به نحوه تدریس موثر امتیاز بیشتری منظور نمایند.چون کار معلم تدریس است.

6-                به همکاران ارجمند خودم پیشنهاد می کنم که از آموختن برای آموزش استفاده کنند و از تولیدات آموزشی کشور بهره کافی ببرند. و از تجربیات همکاران استفاده نمایند.

7-               مسئولین ارشد به معلمان محقق بیشتر بها دهند «چرا که تحقیق به قول امام (ره) کلید علم هاست».

 

 

منابع و ماخذ

1-               ویژگی های معلم موثر (خیریه بیگم حایری زاده- لیلی محمد حسین)

2-               آنچه یاد می دهیم آنچه یا دمی گیرند (دکتر علی رئوف )

3-               پرورش تواناییهای ذهنی و رفع اختلالات یادگیری (آرزو احمدائی )

4-               افزایش اثر بخشی معلمان در فرآیند تدریس (ترجمه دکتر محمد امینی)

5-               مبانی نظری تکنولوژی آموزش (دکتر هاشم  فردانش )

6-                روشها و فنون تدریس (رشته علوم تربیتی) (دکتر نوروزی و همکاران)

7-               نگاه هفته اول مرداد88-396

8-               رشد معلم اردیبهشت88

9-               رشد آموزش ابتدایی اردیبهشت88

10-          تکنولوژی آموزش 88

11-          پیوند: فروردین و اردیبهشت 88

12-          سازمان یادگیرنده مبانی نظری ، الگوی تحقیق و سنجش ( دکتر مهدی سبحانی نژاد و همکاران)

 

 

نویسنده : احمد طاهونی ; ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ 880414-شیوه های برتر تدریس

انشاء اله شیوه برتر تدریس را فردا در وبلاگ قرار خواهم داد

نویسنده : احمد طاهونی ; ساعت ٧:٢٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
نویسنده : پرشین بلاگ ; ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک